Saint Charles Hospital Detox Center | Hazmieh
Health Care | 1989 | 2000 m2